Trong quý I và quý II năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 54, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu, tập trung công tác tuyên truyền, thông tin sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức.

Nhiều nội dung quan trọng phát huy cơ chế, chính sách đặc thù

 

 

Sau khi Nghị quyết 54 được Quốc hội thông qua, tại kỳ họp thứ sáu khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 của Hội đồng nhân dân thành phố khai mạc ngày 04 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân thành phố đã kịp thời ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 về triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đến kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) được tổ chức vào giữa tháng 3 năm 2018, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm phát huy tối đa cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 54; và đã ban hành 6 nghị quyết triển khai các nội dung theo yêu cầu của Nghị quyết. 

 

 

Các nghị quyết được biểu quyết thông qua gồm: Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để đỗ ô tô; Nghị quyết về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Nghị quyết về ban hành quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư công nhóm A sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố; Nghị quyết phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018; Nghị quyết về mức thu nhập thu hút chuyên gia, nhà khoa học đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu giai đoạn 2018 – 2022.

 

 

Đối với những vấn đề cấp thiết, ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố, Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm lắng nghe ý kiến, kiến nghị của chuyên gia, nhà khoa học hoặc các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố để tiếp nhận các giải pháp, kiến nghị của người dân giúp đại biểu khi phát biểu sát với thực tiễn, hợp với lòng dân. Hội đồng nhân dân thành phố còn đẩy mạnh hoạt động giám sát, khảo sát và tăng cường đổi mới các hoạt động giữ mối liên hệ với cử tri; qua đó, góp phần giúp Thường trực và các ban Hội đồng nhân dân thành phố xem xét một cách thấu đáo khi thông qua các chính sách và tham mưu, đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy những vấn đề mới, những vấn đề còn tồn tại cần được quan tâm chỉ đạo, gắn kết với sự phát triển của thành phố.

Quyết tâm triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo Nghị quyết 54

Để tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện gặp gỡ các chuyên gia, thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng; làm việc với các sở, ngành để hoàn chỉnh, ban hành Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2017 nhằm triển khai Nghị quyết với 21 nội dung, đề án cụ thể; trong đó có 8 đề án cần tổ chức nghiên cứu sâu và 13 nội dung, đề án thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên. Ngoài ra, thành phố còn thành lập 2 tổ công tác, làm việc với các sở ngành hàng tuần để định hướng xây dựng kế hoạch, nội dung nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách theo tinh thần Nghị quyết 54. 

Cuối tháng 3 năm 2018, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã có buổi trao đổi với lãnh sự các nước nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể về nội dung, phương án triển khai Nghị quyết 54 và thông tin cập nhật về tình hình thực hiện Đề án xây dựng thành phố thông minh. Các đại biểu đã trao đổi thông tin về lộ trình thực hiện Nghị quyết 54; nguồn vốn, kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh; việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ để xây dựng đô thị thông minh…

Ủy ban nhân dân thành phố đã trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục các dự án sử dụng đất lúa trên 10 ha; hoàn thành 3 đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các ban quản lý dự án đầu tư; xây dựng mô hình cơ quan quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước. Thành phố cũng đã chỉ đạo xây dựng nội dung đặt hàng, mời gọi các chuyên gia đầu ngành trên các lĩnh vực nghiên cứu, đề xuất cho thành phố tranh thủ tối đa các cơ chế, chính sách mới, vượt trội hơn quy định pháp luật hiện nay và phù hợp với Nghị quyết 54 của Quốc hội để thành phố có sự bứt phá trong phát triển. Mặt khác, thành phố sẽ rà soát tất cả các lĩnh vực và đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh các Nghị định, Thông tư theo hướng phân cấp mạnh mẽ cho thành phố chủ động thực hiện các quy trình, thủ tục phù hợp với khả năng và tình hình thực tiễn của thành phố.

 

 

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2012 đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp, tập trung quyết liệt thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; trong đó, triển khai thực hiện đề án phát động phong trào thi đua sáng tạo theo tinh thần trân trọng, hỗ trợ hiệu quả các đề xuất, sáng kiến và công nhận, khen thưởng, vinh danh những người sáng tạo; bổ sung thực hiện các chuyên đề: “Chuyên đề về Quy trình thí điểm đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư ở thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đúng luật pháp, có lợi cho nhân dân, có lợi cho Nhà nước, có lợi cho doanh nghiệp, triển khai nhanh”; và “Chuyên đề về kết nối thật sự hiệu quả các doanh nghiệp, các nhà khoa học và quản lý Nhà nước, để phát huy mạnh mẽ vai trò của khoa học công nghệ, để doanh nghiệp tin cậy và khai thác lực lượng và sản phẩm khoa học, để nhà nước hỗ trợ quá trình tương tác này thật hiệu quả”… 

 

 

Trong hệ thống Đảng và Mặt trận phải lãnh đạo và tổ chức phong trào thi đua sáng tạo theo tinh thần: mỗi đảng viên là một người sáng tạo, mỗi chi bộ là một tổ chức lãnh đạo và hỗ trợ sáng tạo trong cơ quan của mình, từ đó giúp cho mỗi cán bộ, công chức không là đảng viên cũng trở thành một người sáng tạo đóng góp phát triển thành phố. Các báo, đài sẽ tích cực tham gia để hình thành bầu không khí xã hội: thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo trong quá khứ và hiện tại, sáng tạo để thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, sáng tạo để thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sáng tạo vì cả nước, vì mười triệu đồng bào thành phố, vì gia đình, mỗi người dân. 

 

 (Nguồn Trung tâm thông tin công tác tư tưởng Thành phố)