1.Tên tchc chào bán: TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN –TNHH MTV
2. Địa ch: 275B Phạm NgũLão, Quận 1, Tp.HCM
3. Sđin thoi: (84-8) 38 368 735 
4. Cphiếu chào bán:    
– Tên cổphiếu: Cổphiếu Công ty cổphần Dịch vụSản xuất Xuất Nhập khẩu Bình Tây
– Loại cổphiếu: Cổphiếu phổthông
– Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổphiếu
– Sốlượng cổphần đăng kýchào bán   290.300 cổphần.
5. Tng giátrchào bán theo mnh giá: 2.903.000.000 (Hai tỷchín trăm lẻba triệu) đồng
6. Giá khi đim chào bán: 24.415 đồng/cổphiếu
7. Slượng đăng kýmua ti thiu, ti đa: Theo quy định tại Quy chếchào bán cạnh tranh 
8. Thi hn nhn đăng kýmua vànp tin cc: Từ08h00 ngày 18/11/2015 đến 16h00 ngày 15/12/2015
9. Địa đim nhn đăng kýmua cphiếu, np tin cc vàcông bthông tin (CBTT): (Chi tiết xem tại Quy chếchào bán cạnh tranh)
Địa đim nhn đăng kýmua cphiếu: Theo quy định tại Quy chếchào bán cạnh tranh 
Địa đim nhn tin đặt cc: Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt 
Địa đim công bthông tin: Website Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn –TNHH MTV: http://www.satra.com.vn
Website Công ty cổphần Chứng khoán Rồng Việt: http://www.vdsc.com.vn
10. Ngân hàng nhn tin mua cphiếu   
– Tên tài khoản: Công ty cổphần chứng khoán Rồng Việt
– Sốtài khoản: 2110.14851.103685
– Nơi mởtài khoản   Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam –Phòng giao dịch Tao Đàn 
11. Tchc chào bán: 
– Thời gian nộp phiếu tham dự: Trước 14h30 ngày 17/12/2015, chi tiết xem tại Quy chếchào bán cạnh tranh
– Thời gian tổchức chào bán: 15h00, ngày 17/12/2015 tại trụsởCTCP Chứng khoán Rồng Việt
– Thời gian nộp tiền mua cổphần: Từngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 25/12/2015
– Thời gian hoàn trảtiền cọc:   Từngày 17/12/2015 đến 16h00 ngày 23/12/2015

Ban tchc chào bán cnh tranh trân trng thông báo!

Tài liu liên quan:

  1. BITAHACO_Thong bao chao ban canh tranh
  2. BITAHACO_Ban Cong bo thong tin
  3. Quy che chao ban canh tranh BITAHACO
  4. Nghi quyet HDTV-BHC
  5. So chung nhan so huu co phan
  6. Bao cao tai chinh kiem toan 2014
  7. Bao cao tai chinh Q1.2015
  8. Don dang ky tham gia chao ban canh tranh – BHC
  9. Don de nghi huy tham gia chao ban canh tranh – BHC
  10. Don de nghi thay doi noi dung – BHC

Giay uy quyen – BHC