Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) nắm giữ như sau:

 

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  25 nhà đầu tư

 

Cá nhân trong nước:  24 NĐT

 

Cá nhân nước ngoài: 0

 

Tổ chức trong nước: 01 NĐT

 

Tổ chức nước ngoài: 0

 

 

 

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký: 9.300.000 CP

 

Cá nhân trong nước: 8.850.000 CP

 

Cá nhân nước ngoài: 0

 

Tổ chức trong nước: 450.000 CP

 

Tổ chức nước ngoài: 0