Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng
 
Ngày 24/3/2016, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một Thành viên (SATRA) đã có thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng đến Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và CTCP Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (INFOODCO).