Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy                . Ảnh: VIỆT DŨNG

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị Thành ủy . Ảnh: VIỆT DŨNG

 

(1) về sửa đổi Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa X; (2) về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước; (3) về Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025” và thông qua 3 dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và tổng kết hội nghị. Hội nghị thống nhất đánh giá: 

 

1. Thống nhất nội dung đề xuất của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa X. Hội nghị đã góp ý kỹ một số nội dung điều chỉnh, bổ sung về trách nhiệm và quyền hạn của Thành ủy, Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; điều chỉnh về trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư Thành ủy, các Phó Bí thư Thành ủy; về Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, về chế độ họp và giải quyết công việc của Thường trực Thành ủy; điều chỉnh, bổ sung về chế độ giao ban, làm việc với các ban Thành ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; về mối quan hệ công tác; về chế độ đi công tác cơ sở, dự hội nghị, lễ kỷ niệm, lễ hội của các ngành, địa phương, đơn vị và tiếp khách quốc tế; về chế độ sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chất vấn và lấy phiếu tín nhiệm. Giao Văn phòng Thành ủy tiếp thu, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa X để ban hành Quy chế mới thay thế Quy chế làm việc số 638-QĐ/TU ngày 8-11-2016.

 

2. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 và cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố phát triển nhanh, bền vững vì cả nước.

 

Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị; quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu. Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy đã chủ động ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW; triển khai nghiên cứu xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đột phá để thành phố phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng, cả nước theo Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị”; làm việc và nghe các nhóm chuyên gia, các nhà khoa học góp ý, hiến kế; làm việc với các ban Đảng Trung ương về các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua về tăng trưởng kinh tế, phát huy các nguồn lực xã hội, công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến, cải thiện dân sinh và từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có bước tiến tích cực; quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị. Trong công tác xây dựng đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đổi mới phương thức lãnh đạo của thành phố và các cấp ủy đối với hệ thống chính trị góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố đã đầu tư nghiên cứu, đề xuất một số cơ chế, chính sách đột phá như đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị TPHCM, tiếp tục đề xuất các nội dung phân cấp về ngân sách được góp ý trong quá trình xây dựng Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Phí và lệ phí; nghiên cứu cơ chế liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW, một số đề xuất, kiến nghị của thành phố về cơ chế liên kết các vùng kinh tế.

 

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện, tất cả các lĩnh vực có chuyển biến nhưng còn nhiều hạn chế, yếu kém. Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có các giải pháp khắc phục hạn chế về đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chủ động hơn trong công tác phối hợp, phát huy các đơn vị trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cơ cấu phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ còn chậm; dân số tăng nhanh nhưng tốc độ đầu tư, phát triển hạ tầng chưa đồng bộ dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông, thường xuyên ngập nước; an ninh chính trị tuy có giữ vững nhưng còn diễn biến phức tạp; công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế. Nguyên nhân do năng lực lãnh đạo, điều hành còn hạn chế, lãnh đạo thành phố chưa thực sự quyết liệt kiên trì, đeo bám các bộ, ngành Trung ương cùng tham gia thực hiện nghị quyết, hỗ trợ, giải quyết các kiến nghị của thành phố về cơ chế, chính sách đặc thù. 

 

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt nhất các lợi thế, tiềm năng của thành phố để thực hiện có hiệu quả 7 chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, đặc biệt khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, ưu tiên dành quỹ đất phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ và hỗ trợ khởi nghiệp; phát triển, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện môi trường đầu tư để doanh nghiệp phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, thu hút đầu tư; duy trì và nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò là trung tâm tài chính, là thành phố năng động, sáng tạo. 

 

Các giải pháp để thành phố phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị vẫn còn nguyên giá trị, Ban Thường vụ Thành ủy cần tiếp tục hoàn chỉnh, bổ sung vào báo cáo theo hướng phân tích sâu hơn các nội dung cốt lõi trong tổ chức hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị để làm việc với bộ, ngành Trung ương, đồng thời sau khi nghe ý kiến của các bộ, ngành Trung ương sẽ chọn lọc những nội dung thiết thực, gắn liền với sự phát triển của thành phố để đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ cho phép thực hiện những cơ chế, chính sách đặc thù về phân cấp, ủy quyền, đầu tư các dự án giao thông kết nối với khu vực, nhất là tạo đột phá quyết liệt về phát triển hạ tầng giao thông, các công trình chống ngập, nghiên cứu cơ chế huy động vốn, phương thức tập trung đầu tư triển khai các công trình lớn; cơ chế liên kết phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đảm bảo mức chi ngân sách để thành phố phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước và vì thành phố.

 

3. Về Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”.

 

Hội nghị cơ bản thống nhất dự thảo Đề án do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố trình. Cần có cái nhìn tổng thể, dài hạn trong lãnh đạo, quản lý thành phố; cần định kỳ dự báo phát triển kinh tế – xã hội thành phố, xác định con người là trung tâm, triển khai mạnh mẽ các dịch vụ trong không gian mạng; xây dựng tiêu chí cụ thể, xác định rõ những nội dung thực hiện trong từng giai đoạn, mạnh dạn chọn một số khu vực, lĩnh vực ưu tiên có sức lan tỏa cao thực hiện trước, trước mắt, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố, định kỳ dự báo phát triển của các ngành, lĩnh vực, ứng dụng các giải pháp thông minh trong quản lý giao thông, trật tự trị an, quản lý quy hoạch, phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường…; tích cực tuyên truyền, vận động đảm bảo sự đồng thuận cao, nâng cao trình độ, xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát huy vai trò mỗi người dân là một cảm biến xã hội, là người phát huy sáng kiến và kiểm tra, giám sát việc phát triển thành phố. 

 

Thành ủy giao Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp để Đề án được triển khai từ quý 4-2017, góp phần thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ X, góp phần phát triển kinh tế thành phố theo hướng kinh tế tri thức, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc, quản lý đô thị trên cơ sở dự báo và tăng cường sự tham gia quản lý của người dân, giúp thành phố sẽ đưa ra những quyết định nhanh chóng, kịp thời, chính xác trong xử lý những vấn đề gây bức xúc, ảnh hưởng đến an sinh xã hội của nhân dân thành phố. Đây sẽ là tiền đề để thành phố vận động mọi nguồn lực xã hội phát triển kinh tế nhanh, bền vững với người dân làm trung tâm của đô thị, hướng đến các mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 

4. Về 3 Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Hội nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung dự thảo các Chương trình hành động, đây là những vấn đề hết sức thiết thực với thành phố, liên quan mật thiết với các nội dung Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị. Do đó, trong từng chương trình hành động cần xác định những công việc cụ thể phải thực hiện từ nay đến năm 2020. Các Chương trình hành động phải thực hiện được yêu cầu: chính quyền thành phố phối hợp với các doanh nghiệp và các nhà khoa học để rà soát quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng chính sách và thực thi chính sách, kế hoạch phát triển; hỗ trợ thiết thực các nguồn lực cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khoa học – công nghệ, doanh nghiệp sản xuất trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của thành phố, xây dựng một số doanh nghiệp phát triển với quy mô lớn hoạt động trong những ngành, lĩnh vực thiết yếu của thành phố, thúc đẩy xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Các chương trình hành động phải thật sự tạo ra được các cơ chế, chính sách để phát triển các loại thị trường, nhất là thị trường khoa học – công nghệ, thị trường tài chính, thị trường lao động; phải làm chuyển biến rõ nét trong cải cách hành chính, tạo được sự công khai, minh bạch, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận các nguồn lực sản xuất, tiếp cận các dự án. 

 

Đối với Chương trình hành động về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tập trung rà soát các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố theo hướng hình thành khu công nghiệp cho doanh nghiệp mới, đẩy mạnh khởi nghiệp, hỗ trợ vốn; quan tâm hỗ trợ các hộ kinh doanh cá thể chuyển thành doanh nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh, mở rộng quy mô có lợi cho chủ doanh nghiệp. 

 

Các chương trình hành động cần góp phần thiết thực nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, thực hiện tốt quá trình cổ phần hóa đảm bảo tài sản, vốn nhà nước không bị thất thoát. Tập trung xây dựng một số doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn ở các ngành, lĩnh vực như phân phối lưu thông, logictics, xây dựng hạ tầng, cơ khí chính xác, điện tử – công nghệ thông tin, du lịch… Nghiên cứu và đề xuất thành phố có một cơ quan chuyên trách đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp theo mô hình của Trung ương nhưng phù hợp với thực tiễn thành phố đến năm 2025, các doanh nghiệp nhà nước có cơ cấu sở hữu hỗn hợp phù hợp với tiêu chí, danh mục do Chính phủ ban hành.

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc. Đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố và Văn phòng Thành ủy khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh góp ý để ban hành văn kiện hội nghị; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tổ chức quán triệt, xây dựng các kế hoạch cụ thể thực hiện các Nghị quyết, Kết luận và Chương trình hành động nêu trên. 

 

Nguồn hochiminhcity.gov.vn