Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco) ngày 24/11/2015.

 

Click vào đây để xem.    http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=-424837527838164430678476910118825915782245908464