Kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Bao Bì Sài Gòn (Sapaco) được tổ chức vào ngày 24/11/2015.

 

Click vào đây để xem.       http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=217088981223953833595702845181133864809902637072