Thông báo kết quả đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh mua cổ phần do Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV (SATRA) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Sài Gòn (Infoodco).

 

Click vào đây để xem thông báo    http://www.vdsc.com.vn/vn/attachment.rv?attId=708009234710682599927197708119664943597304676368