Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         

Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đã triển khai Kế hoạch 1773-KH/ĐU chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt và chuẩn bị tổ chức đại hội đạt yêu cầu đề ra.

         

Tính đến ngày 13/6/2020 đã có 31/31 cơ sở Đảng tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt tỷ lệ 100%. Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc và đại hội điểm tại 2 Đảng bộ Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy Hải sản Sài Gòn và Đảng bộ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo nguyên tắc, trình tự theo quy định. Không khí các đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

         

Công tác nhân sự cấp ủy cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Cấp ủy viên cơ sở trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do cấp ủy khóa trước chuẩn bị đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ đổi mới cấp ủy và tỷ lệ cấp ủy viên là nữ đạt yêu cầu. Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.

         

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Bắt đầu từ tháng 7/2019 Đảng ủy Tổng Công ty đã thành lập Tiểu Ban Văn kiện và Tổ Biên tập để chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các phụ lục văn kiện để trình đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

         

Đến nay Đảng ủy Tổng Công ty đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025  và được đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách cùng Tổ công tác 3 Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở góp ý, thông qua.

         

Việc tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ VI cơ bản đã hoàn thành về công tác chuẩn bị, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2020. Số lượng Đại biểu được triệu tập dự Đại hội Tổng Công ty lần thứ VI là 120 đồng chí, gồm 20 đại biểu đương nhiên và 100 đại biểu được bầu tại Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

         

Kết quả thành công của Đại hội 31/31 cơ sở Đảng trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty đang tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng Công ty, tạo được bầu không khí hân hoan và khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn Tổng Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V đã đề ra.

 

Trân trọng !

Văn phòng Đảng ủy