Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐngày 04/01/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố và các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI;Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty triển khai Nghị quyết số 623-NQ/ĐU lãnh đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt và tạo điều kiện giúp chuẩn bị tổ chức đại hội Công đoàn cấp cơ sở đạt yêu cầu đề ra.

 

         Tính đến ngày 05/10/2017 đã có 39/39 Công đoàn cơ sở đã tiến hành đại hội và hội nghị nhiệm kỳ 2017-2022, đạt tỷ lệ 100%. Đại hội các Công đoàn cơ sở trực thuộc và đại hội điểm 3 Công đoàn cơ sở đã được tổ chức theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc, trình tự theo quy định. Không khí các đại hội phấn khởi, dân chủ, đoàn kết. Công tác nhân sự Ban chấp hành công đoàn cơ bản được chuẩn bị chu đáo, tiến hành đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, quy trình, phát huy dân chủ. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trúng cử theo đề án nhân sự, danh sách đề cử do Ban chấp hành khóa trước chuẩn bị đạt tỷ lệ cao. Tỷ lệ đổi mới ủy viên Ban chấp hành và tỷ lệ ủy viên Ban chấp hành là nữ đạt yêu cầu (70/191 ủy viên Ban chấp hành tái cử). Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ của ủy viên Ban chấp hành được nâng lên.

 

         Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty lần thứ V đã được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình. Bắt đầu từ tháng 06/2017 Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty đã thành lập Tiểu Ban nội dung và Tổ Biên tập để chuẩn bị nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành nhiệm kỳ IV và các phụ lục văn kiện để trình đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

 

          Đến nay Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đã chuẩn bị xong toàn bộ các dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng Công ty lần thứ V, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 và được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố góp ý và thông qua.

 

         Việc tổ chức Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ V cơ bản đã hoàn thành về công tác chuẩn bị, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty sẽ diễn ra trong hai ngày 09 và 10 tháng 11 năm 2017. Số lượng Đại biểu được triệu tập dự Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ V là 200 đồng chí, gồm 21 đại biểu đương nhiên, 3 đại biểu được chỉ định và 176 đại biểu được bầu tại Đại hội Công đoàn cơ sở.

 

         Kết quả thành công của Đại hội và Hội nghị 39/39 Công đoàn cơ sở trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn Tổng Công ty đang tạo nên một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Tổng Công ty, tạo được bầu không khí hân hoan và khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy sự phát triển của toàn Tổng Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng Công ty lần thứ IV đã đề ra.

 

Ngô Chiến Sỹ