Kính gửi các đồng chí một số thông tin nổi bật từ 24/12/2023-04/01/2024

Nhìn lại kinh tế giới trong năm 2023 

Triển vọng kinh tế thế giới 2024

Những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023

Năm sôi động và rực rỡ của ngoại giao Việt Nam

Đột phá trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2023 

Phiên họp thứ 7, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số