Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác Dân vận toàn quốc 2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo một số địa phương.

Theo báo cáo của Ban Dân vận Trung ương, trong năm 2017, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một trong những kết quả nổi bật trong năm 2017 toàn ngành Dân vận đạt được, đó là: chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong quá trình thực hiện kinh tế-xã hội; triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; nhiều nơi thực hiện tốt hơn công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Năm 2017, Ban Dân vận Trung ương và Ban Dân vận nhiều địa phương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các tỉnh, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện các đề án; tổ chức có hiệu quả các hội nghị chuyên đề, hội nghị giao ban công tác dân vận theo khu vực… Những đóng góp của công tác dân vận cùng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trên cả nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng của từng địa phương và của đất nước, trong đó kinh tế xã hội đạt 13/13 chỉ tiêu, vượt mức đề ra; công tác đối ngoại được tăng cường, tổ chức thành công Năm APEC Việt Nam 2017 đã tạo thế và lực mới cho đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những đóng góp của công tác dân vận thời gian qua; nêu lên những hạn chế, tồn tại trong triển khai thực hiện công tác dân vận tại các địa phương. Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị năm 2018 đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; thực hiện hiệu quả công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc có tôn giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Ban Dân vận Trung ương xác định chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm thúc đẩy, tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác dân vận.

Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2017

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, sự phối hợp triển khai tích cực của hệ thống dân vận với hệ thống chính quyền các cấp; đánh giá cao và trân trọng những nỗ lực, kết quả đạt được của công tác dân vận thời gian qua; biểu dương các cán bộ làm công tác dân vận đã vượt qua khó khăn, lăn lộn với phong trào để vận động nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định năm 2017, đất nước đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều kỷ lục mới về kinh tế – xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, có được những kết quả này là nhờ nỗ lực, phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của người dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng lấy ví dụ như kỷ lục xuất khẩu hơn 200 tỷ USD, trong đó có hơn 30 tỷ USD là xuất khẩu nông lâm thủy sản, nếu người dân, doanh nghiệp không nỗ lực sản xuất kinh doanh, không giữ gìn an toàn thực phẩm… thì không thể có con số đó.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong những thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của công tác dân vận và đội ngũ những người làm công tác dân vận, tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân…

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, công tác dân vận nói chung và dân vận của hệ thống chính quyền nói riêng cũng còn những hạn chế, như việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về công tác dân vận có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác dân vận. Trong một số trường hợp, chưa đánh giá, dự báo kịp thời những diễn biến tư tưởng nhân dân; chậm đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng trong tình hình mới.

Đặc biệt, một số cấp ủy, chính quyền còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác dân vận và từ đó chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tính công khai, minh bạch còn yếu; công tác phối hợp của chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Không ít cán bộ không sát dân, xa dân, nhũng nhiễu, tiêu cực, mất uy tín với nhân dân…

Về những nhiệm vụ của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã xác định phương châm hành động 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 242 nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương. Chính phủ cũng đã thống nhất với Ban Dân vận Trung ương chọn năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả các cấp, các ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ này, có kế hoạch cụ thể triển khai, khắc phục cho được bệnh quan liêu, xa dân, “trên nóng, dưới lạnh”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân vận.

“Phải lo công tác dân vận từ xa từ sớm, chứ không phải đợi đến lúc cháy nhà chết người. Mỗi cán bộ, công chức phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Cả hệ thống của chúng ta phải làm công tác dân vận với Ban Dân vận”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính và Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh -Nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân phù hợp với Hiến pháp, bảo đảm khả thi, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, giải quyết những bức xúc của người dân từ cơ sở, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng… Đồng thời, cần tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương giai đoạn 2016-2021, trong đó xác định các hoạt động trọng tâm năm 2018 là “Năm dân vận chính quyền”.

Thủ tướng đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp tiến hành ký kết và tích cực triển khai thực hiện nội dung phối hợp năm 2018, tạo được chuyển biến thực sự trong xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân.

Thủ tướng đề nghị chăm lo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước, không để chênh lệch giàu nghèo quá mức, nhất là tình trạng nghèo cùng cực. “Trong giai đoạn hiện nay, nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận, công tác quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân cũng không có sức thuyết phục”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó việc quan trọng là lấy kết quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp. “Cán bộ phải thuyết phục người dân bằng việc nêu gương”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Một nhiệm vụ khác Thủ tướng đề nghị là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, chính sách nào người dân chưa hiểu thì phải tiếp tục tuyên truyền, giải thích, thậm chí tạm dừng thực thi để giải thích, tuyên truyền cho dân hiểu. Các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường tiếp xúc, đối thoại, thực hiện Quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thông tin phản hồi về cơ chế, chính sách.

Trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cần tập trung lo cho dân đón Tết, nhất là người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng thiên tai, “không để người dân màn trời, chiếu đất, không để người dân đứt bữa”.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Bao nhiêu lợi ích đều vì nhân dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”, Thủ tướng đề nghị thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra, nhất là các nhiệm vụ trong “Năm dân vận chính quyền” 2018, xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự gần dân, của dân, do dân, vì dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với công tác dân vận và khẳng định sẽ phối hợp với Ban cán sự Đảng, Chính phủ để phối hợp, hướng dẫn Ban cán sự Đảng, UBND, Ban Dân vận các cấp triển khai cho Năm Dân vận chính quyền 2018 đạt nhiều kết quả tích cực. Theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, trên thực tế, mối quan hệ giữa chính quyền và người dân không chỉ dừng lại ở việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, mà còn là đạo đức công vụ; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức thực sự tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời nhân dân cần tham gia giám sát hoạt động công vụ, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ công chức, qua đó góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với hệ thống hành chính nhà nước, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương vinh dự được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất vì thành tích xuất sắc trong quá trình công tác./.

Nguồn dangcongsan.vn

back-to-top