Chủ trì hội nghị là đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng/Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phạm Đức Hải, Thành ủy viên/Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Lê Minh Trang, Bí thư Đảng ủy/Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn.

 

         

Đến dự có đồng chí Đào Văn Lừng, Vụ trưởng phụ trách công tác phía Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương và 127 đồng chí là Thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy.

 

         

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia phát biểu sôi nổi và tranh luận về thực trạng, kinh nghiệm về các giải pháp đổi mới phương thức học tập và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại từng đơn vị. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã có ý kiến phát  biểu về 3 giải pháp đổi mới phương thức học tập các Nghị quyết của Đảng trong năm 2015 tại Đảng bộ Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, đó là: “Đổi mới việc tổ chức lớp học bằng cách tăng số lượng lớp học; Đổi mới việc tổ chức mời báo cáo viên: phát huy vai trò của của đội ngũ báo cáo viên nội bộ của Tổng công ty trong việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Trung ương và triển khai chuyên đề (gồm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các Phòng, Ban của Tổng Công ty, báo cáo viên đạt giải trong hội thi báo cáo viên giỏi cấp thành phố); Đổi mới việc triển khai Nghị quyết đến đảng viên và người lao động của các Đảng bộ và chi bộ cơ sở: tăng cường công tác kiểm tra việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động tại các cơ sở đảng trực thuộc, coi việc xây dựng chương trình hành động sát, đúng, khả thi và quyết tâm tổ chức thực hiện ở ngay từ cấp cơ sở là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định để Nghị quyết được thực hiện đạt kết quả tốt. Trong phương hướng tới Satra tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, trong đó chú trọng đến tinh thần và thái độ học tập của cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ học tập, quán triệt Nghị quyết, đồng thời là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm”. Cũng tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trang Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy về phương hướng ban hành Nghị quyết nên chăng trong nhiệm kỳ Đại hội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội; không ban hành nhiều Nghị quyết; chỉ ra Nghị quyết về những vấn đề mới phát sinh, xuất phát từ việc giải quyết và xử lý vấn đề do thực tiễn đặt ra, tạo điều kiện chỉ đạo tổ chức thực hiện triệt để…; đề nghị các các cơ quan chức năng thuộc Thành phố và Trung ương có hướng tháo gỡ tích cực việc thực hiện Nghị định 95/2014/NĐ-CP “quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ”, về việc doanh nghiệp Nhà nước hằng năm phải trích 3%-10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển Khoa học – Công nghệ của doanh nghiệp, vì hiện nay có quá nhiều rắc rối, bất cập trong các quy định khi các sở ngành thành phố xem xét việc trích lập và sử dụng Quỹ.

         

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đồng chí Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu kết luận hội nghị đã chỉ đạo: Nhiệm vụ trước mắt của các cấp ủy là tiếp tục tổ chức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X sâu rộng trong nhân dân. Yêu cầu đặt ra là đội ngũ báo cáo viên phải được trang bị nền tảng kiến thức đầy đủ về Cương lĩnh, Điểu lệ Đảng, có vốn kiến thức thực tiễn trong đời sống, có phương pháp và kỹ năng báo cáo ngắn gọn, súc tích, nêu rõ những nội dung mới, có trọng tâm, trọng điểm để mọi người dễ nghe, dễ nhớ, dễ hiểu và quan trọng nhất là dễ vận dụng vào thực tiễn; cách tuyên truyền Nghị quyết của Đảng phải đa dạng, cụ thể hóa nội dung sao cho gần gũi với người dân, sát thực tiễn, giải quyết thực tiễn, có tài liệu phù hợp từng đối tượng và ứng dụng tốt phương tiện kỹ thuật công nghệ thông tin vào việc phổ biến nghị quyết; đội ngũ cấp ủy cơ sở cần dành thời gian nghiên cứu nghị quyết cấp trên bổ sung chương trình hành động của cấp mình, cụ thể hóa các đầu việc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết; cần tổ chức thí điểm những điểm mới trong thực hiện nghị quyết nhằm tạo đột phá trong tổ chức thực hiện nghị quyết…

 

Ban Tuyên giáo Đảng ủy