Đây là chương trình nhằm mục đích bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho đoàn viên thanh niên và lực lượng cán bộ chủ chốt các tổ chức đoàn thể. Qua buổi tập huấn, các thành viên tham gia đã được cập nhật những kỹ năng cần thiết trong quá trình chuẩn bị nội dung, phong cách khi thực hiện bài nói chuyện trước công chúng.