Hội nghị đã được nghe ông Vũ Dương Quân –Phó Ban Tuyên Giáo Đảng ủy Tổng Công ty,Báo cáo viêncấpThành Phốtrình bày mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vai trò của tổ chức, cá nhân trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện bầu cử, qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, qua đó hiểu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của của tổ chức đoàn thể, trên cơ sở đó tích cực tham gia các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

 

 

(Ban Tuyên giáo Công đoàn Tổng Công ty)