Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức 3 lớp tuyên truyên truyền Hiến pháp cho cán bộ chủ chốt và đảng viên toàn Tổng Công ty, có 1.185 người tham dự; trong tháng 6/2014, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở đưa nội dung về triển khai, thi hành Hiến pháp vào sinh hoạt đảng bộ, chi bộ để quán triệt trong toàn thể cán bộ, đảng viên về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của việc tuân thủ và chấp hành Hiến pháp, đồng thời xác định nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân về tuyên truyền và gương mẫu thực hiện, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, có 1.115 lượt đảng viên được triển khai; tại các doanh nghiệp sản xuất  có đông người lao động đã dùng hệ thống phát thanh triển khai tài liệu Hỏi – Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào các giờ cơm trưa tại đơn vị, ước có trên 6.000 lượt người được triển khai; Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức 31 cuộc tuyên truyền trong cán bộ và đoàn viên Công đoàn, có 4.199 người tham dự, ngoài ra Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật, trong đó có nội dung tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 245 người tham gia.

          Việc tổ chức tuyên truyền Hiến pháp tại Đảng bộ Tổng Công ty đã làm rõ được những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Hiến pháp như: khẳng định bản chất và mô hình thể chế chính trị nước ta; khẳng định và làm sâu sắc hơn vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định giá trị, vai trò quan trọng của quyền con người, quyền công dân; khẳng định quyền lực Nhà nước là thống nhất; Hiến pháp quy định bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân; lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…; Mặt khác cũng bảo vệ tính đúng đắn của Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối của Đảng; bác bỏ những quan điểm sai trái nhất là những quan điểm như: Phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, đòi đổi tên nước; đòi lập các tổ chức để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; muốn nước ta đi theo con đường xã hội dân chủ tư sản và thể chế chính trị tư sản…

          Đảng ủy Tổng Công ty xác định việc tuyên truyền các nội dung của Hiến pháp cần được tiến hành thường xuyên, liên tục và  được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn; Đảng ủy sẽ tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền Hiến pháp vào chương trình công tác của Đảng bộ năm 2015.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy