Đảng ta đã sớm đứng ra nhận sứ mệnh lịch sử to lớn mà giai cấp và dân tộc giao phó: Lãnh đạo các tầng lớp nhân dân Việt Nam đấu tranh chống thực dân, phong kiến, giành độc lập dân tộc, dân chủ cho nhân dân. 

 

Mang sứ mệnh lịch sử do thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định

 

Trước sự bế tắc về lý luận cũng như đường lối của các lực lượng cách mạng Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XXvà sự thất bại của các phong trào chống Pháp do các sĩ phu yêu nước và các nhà cách mạng có xu hướng tư sản lúc đó, dân tộc Việt Nam cần một đường lối chính trị đúng đắn, một đội tiên phong dẫn đường, một bộ tham mưu lãnh đạo. Chính lúc đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và đã đáp ứng kịp thời, đầy đủ những đòi hỏi bức thiết của lịch sử. Đảng ta ra đời là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Có thể nói, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam là do thời đại, do giai cấp và dân tộc quy định.

 

 

Trong tác phẩm “Đường Cách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra ba thứ cách mệnh là: Tư bản cách mệnh, dân tộc cách mệnh và giai cấp cách mệnh. Ba cuộc cách mạng này về tính chất, mục tiêu, nội dung và phương pháp tiến hành có khác nhau. Ở các nước dân tộc chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, ba cuộc cách mạng này không tiến hành đồng thời; mỗi cuộc cách mạng đều do một giai cấp cách mạng lãnh đạo (như: Cách mạng tư sản do giai cấp tư sản lãnh đạo đánh đổ chế độ phong kiến, quý tộc; cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo đánh đổ chế độ tư bản). Ở Việt Nam, do tính quy định của lịch sử, cả ba cuộc cách mạng đó đều thuộc phạm trù cách mạng vô sản. Sự kiện Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin đã đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Người: Chủ nghĩa yêu nước chân chính đã bắt gặp chủ nghĩa quốc tế vô sản. Người khẳng định: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Để thực hiện mục tiêu đó, Người khẳng định: “Trước hết phải có Đảng Cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy”.

 

90 năm lãnh đạo, Đảng từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử

 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam vừa làm tư sản cách mạng, vừa làm dân tộc cách mạng và làm giai cấp cách mạng. Đây là đặc điểm lớn nhất của cách mạng vô sản ở Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và cũng là một đặc điểm của sứ mệnh lịch sử của Đảng đối với giai cấp và dân tộc. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ trong Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt và Lời kêu gọi của Đảng khi Đảng mới thành lập. Đó là: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản;… Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến;… Làm cho nước Việt Nam được độc lập;… Giải phóng công nhân và nông dân thoát khỏi ách tư bản; Mở mang công nghiệp và nông nghiệp;… Đem lại mọi quyền lợi tự do cho nhân dân.

 

 

Qua 90 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. 15 năm sau khi thành lập, Đảng đã lãnh đạo Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đánh đuổi đế quốc, thực dân, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; mở ra kỷ nguyên mới độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trong lịch sử dân tộc ta. Khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, cả dân tộc theo lời kêu gọi của Đảng, của Bác Hồ lên đường kháng chiến và đã đánh thắng đế quốc xâm lược, lập lại hòa bình ở miền Bắc Việt Nam. Trong hoàn cảnh đất nước tạm bị chia cắt, Đảng lãnh đạo đồng thời cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Khi Mỹ đưa quân xâm lược, tiến hành chiến tranh cục bộ ở miền Nam và mở rộng chiến tranh xâm lược ra miền Bắc (năm 1964), Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân hai miền “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (năm 1975), đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

 

 

Với thắng lợi vĩ đại của cách mạng Tháng Tám năm 1945, của kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, Việt Nam trở thành một trong những dân tộc đầu tiên làm cách mạng giải phóng dân tộc thành công ở một nước thuộc địa và lệ thuộc; một trong những dân tộc đầu tiên đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới, mở đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ-La tinh.

 

Và sau thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn về kinh tế, đời sống nhân dân còn thiếu thốn, năm 1986 Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước. Những thành tựu to lớn qua30 năm đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế và chịu nhiều tổn thất do thiên tai, Việt Nam nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin đối với Đảng được củng cố; vị thế Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam đã trở thành một trong những nước đầu tiên tiến hành đổi mới thắng lợi theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

 

Có thể khẳng định rằng, được trang bị và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc; được các tầng lớp nhân dân tin tưởng và đi theo, Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, khả năng lãnh đạo nhân dân Việt Nam thắng lợi trong đấu tranh giành và giữ chính quyền và cả trong xây dựng phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

 

Với tất cả sự khiêm tốn, có thể nói, Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là lãnh tụ của giai cấp, của dân tộc, xứng đáng là chính đảng cách mạng duy nhất được giai cấp, dân tộc trao cho sứ mệnh lịch sử.

 

Điều 4 Hiến pháp năm 2013 chế định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

 

Việc quy định Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội không chỉ là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán để khẳng định vị trí, vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, mà còn là nguyên tắc bất di bất dịch của cách mạng Việt Nam, phù hợp với thể chế chính trị-xã hội Việt Nam lựa chọn. Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề chiến lược có tính nguyên tắc, cần kế thừa và phát triển những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng tiếp tục tích cực tổng kết thực tiễn kết hợp với nghiên cứu lý luận để nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng; không ngừng bổ sung, hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội nói chung và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói riêng trong thời kỳ mới.           

 

  Nguồn Phòng Tuyên truyền – Nghiên cứu Dư luận xã hội Thành phố